Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 - ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle emails, aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen met de Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van diensten alsmede op de verkoop en levering van goederen in de ruimste zin des woords, zoals onder meer het engageren van sprekers, dagvoorzitters, presentatoren, cabaretiers, consultants, schrijvers, artiesten en dergelijke en het ter beschikking stellen van personen, ruimtes en materialen.

1.2 In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: degene die een opdracht voor het engageren van één of meerdere Geëngageerden verstrekt en/of de verdere organisatie van een studiemiddag, seminar, congres, bijeenkomst, festiviteit, evenement en/of productie aan Cabaret in Onderwijs heeft opgedragen.

1.3 In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder Geëngageerde(n): een ieder die zich jegens Cabaret in Onderwijs heeft verbonden om ter uitvoering van een overeenkomst met de Opdrachtgever een bepaalde (artistieke) prestatie of dienst van welke aard dan ook te verrichten, dan wel anderszins zaken en/of diensten te leveren en/of ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 2 – WERKINGSSFEER

2.1 Bedingen, ook bedingen die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de Geëngageerde en/of de Opdrachtgever, die afwijken van bovengenoemde voorwaarden, binden Cabaret in Onderwijs slechts voor zover deze door Cabaret in Onderwijs uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en/of aanvaard. Voorwaarden van de Geëngageerde en/of de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Cabaret in Onderwijs deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.2 Indien Cabaret in Onderwijs bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, is zij bevoegd alle verweren die deze derden tegen Cabaret in Onderwijs kunnen inroepen tegen de Opdrachtgever in te roepen.

2.3 Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, prevaleren de Algemene Verkoopvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst de toepassing van het betreffende artikel van de Algemene Verkoopvoorwaarden wordt uitgesloten. Afwijking van deze Algemene Verkoopvoorwaarden in een overeenkomst laat de geldigheid van de overige Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

2.4 Bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van de overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen.

Artikel 3 - AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen van Cabaret in Onderwijs zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Cabaret in Onderwijs komt slechts tot stand indien Cabaret in Onderwijs een door de Opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk of digitaal c.q. langs elektronische weg heeft bevestigd, waarbij de opdracht van de Opdrachtgever geldt als aanbod en de opdrachtbevestiging door Cabaret in Onderwijs als aanvaarding.

3.2 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. Cabaret in Onderwijs is niet gebonden aan mondelinge toezeggingen, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. Meerwerkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever die geen uitmaken deel van de overeenkomst, zullen door Cabaret in Onderwijs afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meerwerkzaamheden wordt verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst genoemde diensten en leveringen die Cabaret in Onderwijs verricht voor de Opdrachtgever.

3.4 Cabaret in Onderwijs is niet gebonden aan offertes, waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Verminkingen in emails en onnauwkeurige opgaven per telefoon, fax en dergelijke kunnen niet ten nadele van Cabaret in Onderwijs worden uitgelegd, voor zover deze onduidelijkheden niet aan Cabaret in Onderwijs toe te rekenen zijn.

Artikel 4 - PRIJZEN

4.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte c.q. opdracht geldende prijzen.

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW.
.
4.3 De Geëngageerde is zelf verantwoordelijk ten aanzien van eventuele loonbelastingen en sociale premies terzake van de aan hem toekomende vergoedingen voortkomend uit de met/tussen Cabaret in Onderwijs en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten. De Geëngageerde vrijwaart Cabaret in Onderwijs en Opdrachtgever van dergelijke aanspraken van derden.

Artikel 5 - BETALING

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen betaalt de Opdrachtgever de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 10 dagen voor de eerste uitvoeringsdatum, zonder
dat de Opdrachtgever recht heeft op compensatie, behoudens voor zover uit de wet uitdrukkelijk anders volgt.

5.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd, evenals een vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten die, zonder dat van de hoogte van deze kosten enig bewijs hoeft te worden overlegd, wordt gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag.

5.3 Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is Cabaret in Onderwijs bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, in welk laatste geval de Opdrachtgever tenminste de in artikelen 10 lid 1 en 10 lid 2 genoemde vergoedingen verschuldigd is.

5.4 Betaling geschiedt uitsluitend aan Cabaret in Onderwijs of aan een door haar aan te wijzen vertegenwoordiger. De Opdrachtgever is niet bevoegd betalingen te verrichten aan de Geëngageerde.

5.5. Indien de Opdrachtgever met het betalen van enig bedrag meer dan 30 dagen in verzuim is, is de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van twee procent van de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Cabaret in Onderwijs om nakoming, buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

5.6 Indien de Opdrachtgever met het betalen van enige factuur meer dan 60 dagen in verzuim is, is Cabaret in Onderwijs bevoegd al haar verplichtingen uit hoofde van lopende overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten en/of deze overeenkomsten te ontbinden, onverminderd het recht van Cabaret in Onderwijs om nakoming, buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 - LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. De eigendom van geleverde goederen blijft bij Cabaret in Onderwijs totdat de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of andere op het moment van levering reeds bestaande overeenkomsten tussen Cabaret in Onderwijs en de Opdrachtgever.

6.2 Het aan de goederen verbonden risico gaat door levering over op de Opdrachtgever.

6.3 Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing en in ontvangstneming van de goederen, bij gebreke waarvan Cabaret in Onderwijs de
goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever zal lossen en opslaan. Cabaret in Onderwijs heeft alsdan aan haar plicht tot levering voldaan.

6.4 Het eigendomsrecht van teksten en songs blijft te allen tijde bij Cabaret in Onderwijs. Publicatie in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cabaret in Onderwijs is niet toegestaan.

Artikel 7 - LEVERTIJDEN

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn data en tijden van uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig artikel 9 vastgesteld en gelden zij voor Cabaret in Onderwijs niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd is Cabaret in Onderwijs niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt, en is de Opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 - ENGAGEMENTEN EN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET OPTREDEN

8.1 De Opdrachtgever zorgt voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de overeenkomst en/of besproken met de geëngageerde of diens vertegenwoordiger. Onder professionele faciliteiten worden onder andere verstaan geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, scherm, beamer, katheder, licht, een podium en dergelijke in de ruimste zin des woords. De Opdrachtgever staat ervoor in dat deze faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele
veiligheidseisen.

8.2 Indien gewenst door de Geëngageerde zorgt de Opdrachtgever voor een aparte afsluitbare (kleed- of verblijfs-)ruimte, alsmede parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de locatie van uitvoering van de overeenkomst.

8.3 De Geëngageerde wordt geacht zelf alle voor zijn optreden vereiste papieren te bezitten, zoals bijvoorbeeld werk- en verblijfsvergunningen. Cabaret in Onderwijs is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het ontbreken ervan.

8.4 Indien de Opdrachtgever niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is Cabaret in Onderwijs niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, noch aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortschieten in de nakoming ervan, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.

Artikel 9 - VERHINDERING VAN DE GEËNGAGEERDE

9.1 Indien de Geëngageerde is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal Cabaret in Onderwijs:
a. in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of
b. in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorg dragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of
c. indien Cabaret in Onderwijs en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

9.2 Cabaret in Onderwijs is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de Geëngageerde.

Artikel 10 - BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

10.1 De Opdrachtgever kan de overeenkomst vóór, of uiterlijk op de eerste overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is:
a. tot 15 dagen voor of op de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;
b. 16 tot 30 dagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding;
c. 31 dagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding.

10.2 Indien opgezegde diensten/leveringen als bedoeld in het vorige lid bestemd zijn te worden verricht c.q. geleverd door door Cabaret in Onderwijs ingeschakelde derden, is de Opdrachtgever naast de in het vorige lid bedoelde kosten tevens de annuleringskosten verschuldigd die Cabaret in Onderwijs aan derden verschuldigd is.

10.3 Cabaret in Onderwijs is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Opdrachtgever:
a. oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van Cabaret in Onderwijs;
b. handelt in strijd met de goede naam of met belangen van Cabaret in Onderwijs;
c. informatie verspreidt of anderszins handelt, in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt;
d. discriminerende informatie verspreidt of zich anderszins discriminerend gedraagt ten aanzien van onder meer uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur en afkomst;
e. zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
f. surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance van betaling wordt verleend;
g. zijn bedrijf verkoopt of liquideert.
In deze gevallen is de Opdrachtgever gehouden aan Cabaret in Onderwijs alle reeds voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden en is Cabaret in Onderwijs niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de overeenkomst.

10.4 Opzegging van de Overeenkomst geschiedt per aangetekend schrijven. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven door Cabaret in Onderwijs.

Artikel 11 - AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De Opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering per aangetekend schrijven aan Cabaret in Onderwijs kenbaar te maken. Als redelijke termijn wordt aangemerkt een termijn van vijf dagen na voltooiing van uitvoering van de overeenkomst. Voor de vaststelling van de datum wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven door Cabaret in Onderwijs. De nakoming van de overeenkomst wordt geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd door Cabaret in Onderwijs indien de Opdrachtgever niet binnen de termijnen vermeld in dit artikel heeft gereclameerd. Reclames die na deze termijn worden ingediend, worden derhalve niet in behandeling genomen.

11.2 Alle rechten van de Opdrachtgever om schadevergoeding, ontbinding of nakoming te vorderen in geval van gebreken in nakoming van de overeenkomst vervallen zeven dagen na voltooiing van uitvoering van de overeenkomst.

11.3 De Opdrachtgever is niet bevoegd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde ook, op Cabaret in Onderwijs.

11.4 Cabaret in Onderwijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van Cabaret in Onderwijs. De Opdrachtgever vrijwaart Cabaret in Onderwijs tegen dergelijke aanspraken van derden.

11.5 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan door of namens Cabaret in Onderwijs aan de Opdrachtgever in bruikleen gegeven zaken. De Opdrachtgever vrijwaart Cabaret in Onderwijs voor alle vorderingen en kosten te dier zake.

Artikel 12 - OVERMACHT

12.1 Voor zover in dit artikel niet anders is bepaald, is Cabaret in Onderwijs in geen geval aansprakelijk voor niet of niet-tijdige nakoming als gevolg van overmacht. In dergelijke gevallen zal Cabaret in Onderwijs de Opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de aard en de te verwachten duur en gevolgen van de overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, begrepen:
a. gewapend conflict, (burger)oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, en vordering zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de tekst van het
Verbond van Verzekeraars, gedeponeerd onder nummer 136/1981, Arrondissementsrechtbank Den Haag;
b. een van overheidswege afkondiging van nationale rouw;
c. gevolgen van een atoomkernreactie, onverschillig hoe die reactie is ontstaan;
d. ziekte of arbeidsongeschiktheid van de geëngageerde;
e. storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen alsmede water- en energieleveringen;
f. belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

12.3 In geval van overmacht is Cabaret in Onderwijs gedurende 30 dagen na de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst bevoegd om haar verplichtingen alsnog na te komen. Gedurende deze periode is de Opdrachtgever slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 1 en 10 lid 2.

12.4 Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn hebben de Opdrachtgever en Cabaret in Onderwijs het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk te ontbinden. Cabaret in Onderwijs zal alsdan eventuele voorschotten terugbetalen onder aftrek van in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 13 - GESCHILLEN

13.1 Op alle door Cabaret in Onderwijs aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, onverminderd het recht van Cabaret in Onderwijs om te dagvaarden voor de bevoegde rechter
in de woonplaats c.q. plaats van vestiging van de Opdrachtgever.

Artikel 14 - AANVULLENDE BEPALINGEN

14.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cabaret in Onderwijs is het de Opdrachtgever of door de Opdrachtgever bij het optreden toegelaten derden niet toegestaan:
a. foto-, film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken van het optreden van de Geëngageerde;
b. journalisten of andere vertegenwoordigers van de pers toe te laten tot het optreden van de Geëngageerde;
c. de naam en/of beeltenis van de Geëngageerde te gebruiken in publicitaire uitingen via welk medium dan ook, behoudens gerichte mailings en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst.

14.2 Bij iedere overtreding van de in het voorgaande lid vervatte verboden zal de Opdrachtgever, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van € 10.000,- (zegge: tienduizend Euro), alsmede een boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Cabaret in Onderwijs nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

14.3 De Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Cabaret in Onderwijs niet bevoegd zijn rechten en/of plichten uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

14.4 De Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de prestaties en de persoonlijkheid van de Geëngageerde.

14.5 Indien van toepassing is de Opdrachtgever gehouden op eigen kosten te beschikken over de vereiste licenties ter zake van auteurs- en naburige rechten. De Opdrachtgever vrijwaart Cabaret in Onderwijs voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet beschikken over deze licenties.

14.6 Enige bepaling in deze overeenkomst die geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of anderszins niet toepasbaar is, laat toepassing van andere bepalingen onverlet. Voor iedere nietige, vernietigbare of anderszins niet-toepasbare bepaling treedt een geldige bepaling, die qua strekking de niet-toepasbare bepaling zo veel mogelijk benadert, in de plaats.


ALGEMENE VOORWAARDEN MENEER KRIJTJE

Toelichting
Op iedere afzonderlijke cartoon van Meneer Krijtje is de "Licentie Meneer Krijtje" van toepassing. Door het plaatsen van de cartoon gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden uit deze licentie.

Licentie Meneer Krijtje
HET WERK (ALS HIERONDER OMSCHREVEN) WORDT TER BESCHIKKING GESTELD OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. HET WERK WORDT BESCHERMD OP GROND VAN HET AUTEURSRECHT, NABURIGE RECHTEN, HET DATABANKENRECHT EN/OF ENIGE ANDERE TOEPASSELIJKE RECHTEN. MET UITZONDERING VAN HET IN DEZE LICENTIE OMSCHREVEN TOEGESTANE GEBRUIK VAN HET WERK IS ENIG ANDER GEBRUIK VAN HET WERK NIET TOEGESTAAN.
DOOR HET UITOEFENEN VAN DE IN DEZE LICENTIE VERLEENDE RECHTEN MET BETREKKING TOT HET WERK AANVAARDT EN GAAT DE GEBRUIKER AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE.
DE LICENTIEGEVER VERLEENT DE GEBRUIKER DE IN DEZE LICENTIE OMSCHREVEN RECHTEN MET INACHTNEMING VAN DE DESBETREFFENDE VOORWAARDEN.

1. Definities
a. 'Afgeleid werk' een werk dat is gebaseerd op het Werk of op het Werk en andere reeds bestaande werken. Voorbeelden van een Afgeleid werk zijn een vertaling, een muziekschikking (arrangement), een toneelbewerking, een literaire bewerking, een verfilming, een geluidsopname, een kunstreproductie, een verkorte versie, een samenvatting of enig andere bewerking van het Werk.
b. 'Licentiegever' de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/rechtspersonen die het Werk volgens de voorwaarden van deze Licentie aanbiedt/aanbieden.
c. 'Maker' de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die het oorspronkelijke werk gemaakt heeft/hebben. Voor de toepassing van deze Licentie wordt onder de Maker mede verstaan de uitvoerende kunstenaar.
d. 'Werk' het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens de voorwaarden van deze Licentie wordt aangeboden. Het verwijst naar het exemplaar van de cartoon van Meneer Krijtje die door Cabaret in Onderwijs ter beschikking is gesteld aan de gebruiker.
e. 'Gebruiker' de natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechten ingevolge deze Licentie uitoefent en die de voorwaarden van deze Licentie met betrekking tot het Werk niet eerder geschonden heeft, of die van de Licentiegever uitdrukkelijke toestemming gekregen heeft om rechten ingevolge deze Licentie uit te oefenen ondanks een eerdere schending.
2. Beperkingen van de uitsluitende rechten. Niets in deze Licentie strekt ertoe om de rechten te beperken die voortvloeien uit de beperkingen en uitputting van de uitsluitende rechten van de rechthebbende krachtens het auteursrecht, de naburige rechten, het databankenrecht of enige andere toepasselijke rechten.
3. Licentieverlening. Met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie verleent de Licentiegever hierbij aan de Gebruiker een niet-exclusieve licentie om de navolgende rechten met betrekking tot het Werk vrij van royalty's uit te oefenen voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten:
a. het eenmalig verspreiden van het Werk in het vooraf aan Cabaret in Onderwijs opgegeven communicatiemiddel (magazine, schoolblad, etc).
De Gebruiker is niet gerechtigd om Afgeleide Werken te maken. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn hierbij voorbehouden aan de Licentiegever, met inbegrip van maar niet beperkt tot de rechten die in de artikelen 4(d) en 4(e) worden genoemd. Het door Cabaret in Onderwijs verstrekte Werk dient binnen 6 zes maanden te zijn gepubliceerd. Anders vervalt het recht om desbetreffend Werk te plaatsen.
4. Beperkingen. De in artikel 3 verleende Licentie is uitdrukkelijk gebonden aan de volgende beperkingen:
a. De Gebruiker mag het Werk uitsluitend verspreiden met inachtneming van de voorwaarden van deze Licentie. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Werk onder enige afwijkende voorwaarden aan te bieden waardoor de voorwaarden van deze Licentie dan wel de mogelijkheid van de ontvangers van het Werk om de rechten krachtens deze Licentie uit te oefenen worden beperkt. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Werk in sublicentie te geven. De Gebruiker dient alle vermeldingen die verwijzen naar deze Licentie dan wel naar de uitsluiting van garantie te laten staan. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Werk te verspreiden, in het openbaar te tonen, op- of uit te voeren of on-line beschikbaar te stellen met toepassing van technologische voorzieningen waardoor de voorwaarden van deze Licentie dan wel de mogelijkheid van de ontvangers van het Werk om de rechten krachtens deze Licentie uit te oefenen worden beperkt.
b. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de krachtens artikel 3 aan de Gebruiker verleende rechten uit te oefenen op een wijze die in de eerste plaats is bedoeld voor of is gericht op zakelijk of persoonlijk financieel gewin.
c. Indien de Gebruiker het Werk verspreidt, dient de Gebruiker, alle auteursrechtvermeldingen met betrekking tot het Werk te laten staan.
Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat de Gebruiker uitsluitend gebruik mag maken van de naamsvermelding op de in dit artikel omschreven wijze teneinde te voldoen aan de naamsvermeldingsverplichting en, door gebruikmaking van zijn rechten krachtens deze Licentie, is het de Gebruiker niet toegestaan om op enigerlei wijze de indruk te wekken dat er sprake is van enig verband met, sponsorschap van of goedkeuring van de (toepasselijke) Maker, Licentiegever c.q. Naamsvermeldingsgerechtigden van de Gebruiker of diens gebruik van het Werk, zonder de afzonderlijke, uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Maker, Licentiegever c.q. Naamsvermeldingsgerechtigden.
d. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat:
i. Niet voor afstand vatbare heffingsregelingen. In het geval van niet voor afstand vatbare heffingsregelingen (bijvoorbeeld met betrekking tot thuiskopieën) de Licentiegever zich het recht voorbehoudt om dergelijke heffingen te innen (al dan niet door middel van een auteursrechtenorganisatie) bij zowel commercieel als niet-commercieel gebruik van het Werk;
ii. Voor afstand vatbare heffingsregelingen. In het geval van voor afstand vatbare heffingsregelingen (bijvoorbeeld met betrekking tot leenrechten) de Licentiegever zich het recht voorbehoudt om dergelijke heffingen te innen (al dan niet door middel van een auteursrechtenorganisatie) bij commercieel gebruik van het Werk. De Licentiegever doet daarentegen afstand van het recht om dergelijke heffingen te innen (al dan niet door middel van een auteursrechten organisatie) bij niet-commercieel gebruik van het Werk;
e. De in artikel 3 verleende rechten moeten worden uitgeoefend met inachtneming van het morele recht van de Maker (en/of de uitvoerende kunstenaar) om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de Maker (en/of de uitvoerende kunstenaar) of aan zijn waarde in deze hoedanigheid, indien en voor zover de Maker (en/of de uitvoerende kunstenaar) op grond van een op hem van toepassing zijnde wettelijke bepaling geen afstand kan doen van dat morele recht.
5. Garantie en vrijwaring.
TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN DOOR DE PARTIJEN, STELT DE LICENTIEGEVER HET WERK BESCHIKBAAR OP 'AS-IS' BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ DIRECT, INDIRECT OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT HET WERK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT DE EIGENDOMSTITEL, DE VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE DOELEINDEN, MOGELIJKE INBREUK, DE AFWEZIGHEID VAN LATENTE OF ANDERE TEKORTKOMINGEN, DE JUISTHEID OF DE AAN- OF AFWEZIGHEID VAN FOUTEN, ONGEACHT DE OPSPOORBAARHEID DAARVAN, INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT.
6. Beperking van de aansprakelijkheid.
DE LICENTIEGEVER AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE GEBRUIKER VOOR ENIGE BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT DEZE LICENTIE OF HET GEBRUIK VAN HET WERK, ZELFS NIET INDIEN DE LICENTIEGEVER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN HET RISICO VAN DERGELIJKE SCHADE, INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT.
7. Beëindiging
a. Deze Licentie en de daarin verleende rechten vervallen automatisch op het moment dat de Gebruiker in strijd handelt met de voorwaarden van deze Licentie. Na de beëindiging van deze Licentie blijven artikelen 1, 2, 5, 6, 7 en 8 onverminderd van kracht.
b. Het door Cabaret in Onderwijs verstrekte Werk dient binnen 6 zes maanden te zijn gepubliceerd. Anders vervalt het recht om desbetreffend Werk te plaatsen.
c. Met inachtneming van de hierboven vermelde voorwaarden wordt de Licentie verleend voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten op het Werk. De Licentiegever behoudt zich desalniettemin te allen tijde het recht voor om het Werk volgens gewijzigde licentievoorwaarden te verspreiden of om het Werk niet langer te verspreiden; met dien verstande dat een dergelijk besluit niet de intrekking van deze Licentie (of enig andere licentie die volgens de voorwaarden van deze Licentie (verplicht) is verleend) tot gevolg heeft, en deze Licentie onverminderd van kracht blijft tenzij zij op de in lid a omschreven wijze wordt beëindigd.
8. Diversen
a. Indien enige bepaling van deze Licentie nietig of niet rechtens afdwingbaar is, zullen de overige voorwaarden van deze Licentie volledig van kracht blijven. De nietige of niet-afdwingbare bepaling zal, zonder tussenkomst van de partijen, worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht worden genomen.
b. Een verklaring van afstand van in deze Licentie verleende rechten of een wijziging van de voorwaarden van deze Licentie dient schriftelijk te geschieden en getekend te zijn door de partij die verantwoordelijk is voor de verklaring van afstand respectievelijk de partij wiens toestemming voor de wijziging is vereist.
c. Deze Licentie bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het in licentie gegeven Werk. Er zijn geen andere afspraken gemaakt met betrekking tot het Werk. De Licentiegever is niet gebonden aan enige aanvullende bepalingen die worden vermeld in mededelingen van de Gebruiker. Deze licentie kan uitsluitend worden gewijzigd met de wederzijdse, schriftelijke instemming van de Licentiegever en de Gebruiker.